نام آموزشگاه: آموزشگاه زبان پسرانه مدرس
نام لاتین: Modares Language Institute
مدیریت: مدير
واحد - شعبه: واحد مرکزي
تلفن 1: 37204556
تلفن 2: 37222315
فکس: 37222315
پست الکترونیک: MliBoys@yahoo.com
وب سایت: WWW.modares-esl.com
آدرس: بلوارمدس حدفاصل درب دوم پايگاه و فلکه گل سرخ نبش کوچه 7